ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (OSGBDER) TÜZÜĞÜ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (OSGBDER) TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

DERNEĞİN ADI MERKEZİ VE AMACI

MADDE 1 – ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği’dir. Kısaca OSGBDER diye adlandırılır. Derneğin Genel Merkezi İSTANBUL’dadır. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul sınırları içerisinde başka bir adrese nakledilebilir. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler ve/veya şubeler açabilir.

MADDE 2 – DERNEĞİN KURULUŞ AMAÇLARI

Dernek, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:

 • Üyeler arasında koordinasyon ve desteğin temini ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet gösteren firmalarının İş Sağlığı ve Güvenlik mevzuatına ilişkin standartların tespit edilmesi,
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak,
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak,
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin sektörde tanınırlılık ve faaliyet tanınırlığı çalışmalarını yürütmek,
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri arasında bilgi, birikim ve sinerjinin sağlanması ile bu amaca matuf olmak üzere panel, konferans, eğitim, fuar vb. faaliyetlerde bulunmak,
 • Konu ile ilgili ILO ve/veya AB standartlarını, varsa direktiflerinin Türkiye’ye getirilmesini sağlamak,
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri arasında haksız rekabeti önlemek; bu alanda faaliyet gösteren firmaların etik kurallara yada yasalara uymalarını sağlamak amacıyla gerekli platformları sağlamak,
 • Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyadaki gelişimi izlemek, ilgili literatürü, araçları ve yöntemleri ile ilgili üyelerini bilgilendirmek, diğer yandan ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği yönetimini geliştirecek çalışmaları desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sağlayacak politikalar üretmek. Hem kendi dernek çalışmalarına hem de üyelerine yol gösterecek etik ilke ve değerleri oluşturmak ve uygulamak.

MADDE 3 – DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek, belirlenen bu amaçların gerçekleşmesi için:

 • Seminer, konferans, kongre, eğitim gibi mesleki toplantılar düzenler; İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapar, yaptırır;
 • İlgili kamu kuruluşları, eğitim kurumları, basın kuruluşları, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı her türlü kurum ve kişi ile temas kurar;
 • Üyelerine bilgi ulaştırmak üzere süreli veya süresiz yayın, dergi vb. yayınlar veya yayınlatır;
 • Tanışma ve dayanışma amacıyla sosyal ve mesleki faaliyetler düzenler;
 • Başta iş sağlığı ve güvenliği kanunları olmak üzere, kanun tasarıları vb. konularda davet aldığında veya gerekli gördüğünde üyeleri arasında danışman veya aracılık yapacak şahısları seçer, önerir;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve diğer çalışma mevzuatlarında yapılacak değişikliklerle ilgili olarak kanaatlerini resmi kuruluşlara bildirir;
 • Üyelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer devlet organları nezdinde temsil etmek, ortak çıkarlarını savunmak,
 • İş Güvenliği Uzmanı ve diğer İnsan gücü yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine veya gerekli gördüğü alanlarda İhtiyacı olanlara burs ve eğitim olanakları sağlar;
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, gereğini yapar, kiralar, Kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, iktisadi işletme kurar.
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir veya işlettirir.
 • Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir.
 • Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan, özel ve tüzel kişilerden maddî veya ayni yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla %50’si oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.
 • Dernek, bu tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında ve yurt içinde temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona veya platforma katılabilir.

BÖLÜM 2

ÜYELİK

MADDE 4 – ÜYE OLMA YETERLİLİĞİ

 • Derneğe kurumsal üyelik veya Onursal üyelik yapılabilir.
  • Kurumsal Üyelik
   • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi açma yetki belgesini alan gerçek veya tüzel şirketler üye olabilirler.
   • Dernek üyesi olmak isteyen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, içeriği Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurarak Yönetim Kuruluna teslim ederek üyelik başvurusu yapabilirler
   • Yönetim Kurulu, üye adayının üyelik başvurusu belgelerinin Genel Merkeze ulaştığı veya varsa eksik belgelerinin tamamlandığı günden itibaren otuz (30) gün içerisinde inceleyerek, üyelik başvurusunu kesin olarak karara bağlar ve sonuç, başvuru sahibine bildirilir.
   • Üyeliği kabul edilenlerin üyelikleri, giriş ve yıllık aidatlarının tamamı peşin olarak ödeninceye kadar gerçekleşmez.
  • Onursal Üyelik
   • Akademisyenler, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışmaları bulunanlar Onursal Üye olabilirler.
   • Yönetim Kurulu, Onursal üyenin adayının üyelik başvurusu belgelerinin Genel Merkeze ulaştığı veya varsa eksik belgelerinin tamamlandığı günden itibaren otuz (30) gün içerisinde inceleyerek, üyelik başvurusunu kesin olarak karara bağlar ve sonuç, başvuru sahibine bildirilir.
   • Onursal Üyelerden herhangi bir giriş ödentisi veya yıllık aidat talep edilmez.

MADDE 5 – ÜYE OLMANIN KOŞULLARI

 • Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, içeriği Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurarak Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’na teslim ederek ya da Dernek Resmi İnternet Sitesi’nde bulunan başvuru formunu doldurarak üyelik başvurusu yapabilirler.
 • Şubeye yapılan başvurularda Şube Yönetim Kurulu, başvuruyu aldığı tarihten itibaren 15 gün içerinde, görüşünü de ekleyerek başvuru belgelerini Merkez Yönetim Kurulu‘na gönderir. Şube‘den gelen üyelik başvurusu belgelerinin tümüne gönderildiği günün tarihi verilir. Şubelerin bulunduğu yerlerde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet gösteren üyelerin Genel Merkeze yaptığı başvurular, ilgili Şubenin görüşü alınmak üzere başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde ilgili şubeye gönderilir. İlgili Şube, bu başvuruyu on beş (15) gün içerisinde değerlendirerek başvuru hakkındaki görüşünü Merkez Yönetim Kuruluna sunar.
 • Merkez Yönetim Kurulu, üye adayının üyelik başvurusu belgelerinin Genel Merkeze ulaştığı veya varsa eksik belgelerin tamamlandığı günden itibaren otuz (30) gün içerisinde inceleyerek, üyelik başvurusunu kesin olarak karara bağlar ve sonuç, başvuru sahibine bildirilir.
 • Üyeliğe kabul edilenlerin üyelikleri, giriş aidatının ve yıllık aidatın tamamı peşin olarak ödeninceye kadar gerçekleşmez. İşbu tüzüğün 7. Maddesine göre belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidat, üyeliğe kabul kararının üyeye tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödendiği takdirde, üyelik sıfatı ödeme yapıldığı tarihte kazanılır. Aksi takdirde üyelik başvurusu yapılmamış sayılır.
 • OSGBDER üyesi iken uzun süre dernek aidatını ödemeyen ve üyelikten çıkartılanlardan derneğe tekrar üye olmak isteyen kişilerin geriye dönük borçları gecikme faizsiz tahsil edilir. Giriş aidatı almadan bir defaya mahsus yeniden üyelikleri onaylanır.

Bu haktan her üye bir kez faydalanır.

MADDE 6 – ÜYELİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

 • Üyelikten Çıkma: Üye, dilediği takdirde Merkez ve Şube Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapacağı üyelikten çıkma başvurusu ile üyeliğine son verebilir. Bu durumda, üyeliğin son bulma tarihi, Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Karar tarihidir.
 • Üyelikten Çıkarılma: Üyelerden;
  • Derneklere üye olma hakkını kaybedenler,
  • Dernek Tüzüğü’ne aykırı hareket edenler,
  • Dernek Yetkili Organları’nca verilen görevleri yerine getirmeyenler, kararlara uymayanlar,

Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatlarını vade tarihinden 2 ay içinde ödemeyenler, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Çıkarılma Kararı’na gerekçe olan borç, çıkarılma kararına rağmen tahsil edilir. Üyelik aidatlarını işbu tüzükte belirtilen vadelerde ödemeyenler, Derneğin üyelerine sağladığı imkânlardan çıkarılma kararı olmasa dahi yararlanamazlar. Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden sonraki ilk Merkez Genel Kurulu’na çıkarılma kararına karşı yazılı olarak başvurabilirler. Başvuru üzerine alınacak karar kesindir. Üyelikten çıkarılanlar, üyeliğe geri dönmek istedikleri takdirde kayıtlı borcunun tahsili karşılığı yeniden üye olabilirler. Üyeliği sona erenler, derneğe ait mal varlığından hak iddia edemezler.

MADDE 7 – ÜYELİK AİDATI VE GİRİŞ ÖDENTİSİ

 • Üyelik aidatı, Üyeler için Bütçe rakamlarına göre Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinde yayınlanır.
 • Derneğe üye olanlar, bir defaya özgü olarak Giriş Ödentisi ödemek ile yükümlüdür. Giriş Ödentisi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından her yıl, bütçe rakamları temel alınarak belirlenir.
 • Mevcut üyeler, yıllık üyelik aidatlarını, yılın ilk 3 ayı içinde öderler. Merkez ve Şube Genel Kurullarının yapılacağı yıllarda, Merkez üyeleri Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihe, Şube Üyeleri kendi şubelerinin Genel Kurullarının yapılacağı tarihe kadar geçmiş yıl borcu olmamak kaydı ile mevcut yılın aidatını ödeme hakkına sahiptir.
 • Derneğe ilk üyelikte 1 Eylül’den sonra başvuranlar giriş ödentisini tam ve üyelik aidatını yarım öderler.
 • Üyelik aidatı bir önceki yıldan aşağı miktarda tespit edilmez.
 • 2014 Bütçe dönemi Giriş Ödentisi 400 TL., Yıllık Üyelik Ücreti ise 400 TL. Olarak belirlenmiştir.

BÖLÜM 3

DERNEĞİN MERKEZ ORGANLARI

MADDE 8 – ORGANLAR

 • Merkez Genel Kurulu
 • Merkez Yönetim Kurulu
 • Merkez Denetim Kurulu

MADDE 9 – MERKEZ GENEL KURULU

 • Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır.
 • Merkez Genel Kurulu’nun yapıldığı yıla ve geçmiş yıllara ait üyelik aidatını 7. Madde kapsamında ödemiş, dernek merkezine kayıtlı üyeler ile şubeleri temsilen seçilen Şube Üst Kurul Delegeleri, faal Şube Başkanı ve faal Şube Denetim Kurulu Başkanı’ndan oluşur.
 • Merkez Genel Kurulu’nu oluşturan her üyenin bir oy hakkı vardır ve her üye oyunu bizzat kullanır.

MADDE 10 – MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurullarının seçimi Derneğin feshi
 • Tüzüğün değiştirilmesi
 • Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Merkez Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
 • Tahmini bütçenin onaylanması
 • Derneğe lüzumlu taşınmaz mal satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması ve ayrılması
 • Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisi dışındaki konuların görüşülüp karara bağlanması
 • Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, şube ve temsilcilik açılması için Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve bu tesislerin işletilmesi

MADDE 11 – MERKEZ GENEL KURULU’NUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

 • Merkez Genel Kurulu, 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağan, Merkez Yönetim Kurulu’nun veya Merkez Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda ya da Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak İstanbul’da, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yerde toplanır.
 • Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Merkez Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Merkez Genel Kurul’a katılacak üyeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmek veya gazetede ilan vermek ya da elektronik posta ile bildirilmek üzere toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az 60 günden fazla olamaz.
 • Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.
 • Merkez Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.
 • Merkez Genel Kurul toplantısı Genel Merkez’in bulunduğu İstanbul’da yapılır.
 • Merkez Genel Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Merkez Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 • Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılışı takiben, açık oyla 1 Divan Başkanı, 1 Divan Başkan Vekili, 2 Yazman ve 4 sayım elemanından oluşacak Divan Başkanlık Kurulu seçilir. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Genel Kurul’da yalnız gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Ancak tüzük değişikliği ve fesih konularının görüşülebilmesi için, genel kurula katılan üyelerin 2/3’sinin çoğunluğu ile istenmesi gerekmektedir.
 • Merkez Genel Kurulu’na katılım tüzüğün 7.maddesine uygun olarak aidatlarını ödemiş ve geçmiş yıllara ait aidat borcu olmayan üyelerle sınırlıdır. Aynı şartlar, Şube Üst Kurul Üyeleri, faal Şube Başkanları ve faal Şube Denetim Kurulu Başkanları için de geçerlidir. Bu şartlara haiz olmayan üyeler, Şube Üst Kurul Üyeleri, faal Şube Başkanları ve faal Şube Denetim Kurulu Başkanları Genel Kurul salonuna alınmaz.
 • Merkez Yönetim, Merkez Denetim Kurulu üyeleri, diğer konular Merkez Genel Kurul salt çoğunluğu ile gizli oylama kararı alınmamış ise açık oyla görüşülür ve karara bağlanır.
 • Merkez Genel Kurulu’na katılmak isteyen üyeler önce kayıt masasına giderek Hazirun Defterini imzalar ve üzerinde isim ve üyelik numaraları bulunan ve Merkez Genel Kurula katılma haklarının bulunduğunu belgeleyen kaşeli “Katılım Kart”larını teslim alırlar. Söz konusu kartların tüm Merkez Genel Kurul salonuna girecek üyeler tarafından gözükür şekilde yakalarına takılmış bulunması şarttır. Gizli yapılacak oylamalar sırasında oy verecek kişilerin katılım kartları oy sayım memuru tarafından kontrol edilir.
 • Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve tüzük gereği diğer kurullar için yapılacak seçimlerde Divan Başkanı gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra aşağıdaki seçim usullerinden birinin yapılmasına karar vererek açık oylama yapar. Oylama sonunda aşağıdaki usullerden birine karar verir:

11.11.1 Seçime adaylar, seçilecek organları usulüne uygun şekilde hazırladıkları basılı liste ile katılabilirler, seçime katılacak grup birden fazla ise her grup seçim başlamadan önce listelerini Divan Başkanlığına teslim eder. Divan Başkanlığı seçmenlere mühürlü zarfın içerisine konulmak üzerine katılım listesinin tamamını vererek bir tanesinin zarfın içerisine konulmasını ister. Zarfa konulan liste seçim sandığına atılır.

11.11.2 Seçime katılacakların isimleri panoya yazılarak seçilecek kişilerin asil sayıları kadar kişinin isimleri Divan Başkanlığınca verilen mühürlü kâğıda yazılıp yine mühürlü zarfın içerisine koyularak seçim sandığına atılır. Tüm bölümler için aynı kişilerin yazılması halinde yedek üyelik için panoda yazılı üyeler arasında bulunanlar kura yolu ile listeye dâhil edilerek liste tamamlanır.

11.11.3 Seçime katılacak gruplar kendi aralarında anlaşarak, seçim için tek bir liste yapıp seçilecek kişilerin asil sayıları kadar kişilerin isimlerini işaretleme yolu ile de seçime gidilebilir. Tüm bölümler için aynı kişinin yazılması halinde yedek üyelik için çarşaf listede yazılı üyeler arasında bulunanlar kura yolu ile listeye dahil edilerek liste tamamlanır. Divan Başkanlığınca verilen çarşaf liste yine Divan Başkanlığınca verilen zarfın içerisine konularak seçim sandığına atılır.

11.11.4 Oy verecekler zarf ile birlikte katılım belgesini de görevliye teslim eder. Kendisine verilen seçim zarfını kaybedene yenisi verilmez.

11.11.5 Adaylar seçimden en az 3 gün önce bir araya gelerek, OSGBDER tarafından atanan yetkili çalışanların huzurunda seçimin nasıl yapılacağını konuşabilirler ve bu tutanak altına alınan görüşme OSGBDER sitesinde yayınlanır.

11.11.6 Adaylar seçim günü Divan Başkanının huzurunda bir araya gelerek seçim şeklini ve seçimde nelere dikkat edileceğini konuşarak bir tutanak altına alabilirler.

11.11.7 Divan Başkanının açıklaması doğrultusunda açık oylama ile seçimin şekli belirlenir.

 • Kararlar, Merkez Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararının alınabilmesi için Merkez Genel Kurul toplantısına 2/3 nispetinde üyenin katılması ve hazır bulunan üyelerin 2/3’sinin fesih kararına olumlu oy vermesi şarttır. Fesih ve tüzük değişikliği için yapılacak ilk Merkez Genel Kurul toplantısında 2/3 çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği ve fesih kararı görüşülebilir ancak kararlar toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.
 • Merkez Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlık Kurulunca düzenlenen tutanak, Divan Başkanlık Kurulu tarafından imzalanarak yeni Merkez Yönetim Kurulu’na verilir.

 MADDE 12 – MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN KURULUŞU, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

 • Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel kurul tarafından gizli oyla 3 sene süre için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kendi aralarında açık oyla bir Genel Başkan, bir İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, bir Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve seçilecek dört üyeden oluşarak iş bölümü yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu dernekle ilgili görevlerini zincirleme sorumluluk çerçevesinde ücret almadan yürütür. Merkez Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 4 kişidir.
 • Dernek üyeliği her ne sebep ile olursa olsun sona eren Merkez Yönetim Kurulu üyesinin, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Zorunlu bir neden olmaksızın ardı ardına 3 toplantıya katılmayan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yitirmesine Merkez Yönetim Kurulunca karar verilebilir.
 • Derneği üçüncü şahıslara karşı Genel Başkan, Genel Başkanın yokluğunda İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu’nca Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi de görevlendirilebilir.
 • Merkez Yönetim Kurulu, en az ayda 1 kez olmak üzere gerekli gördükçe sair çoğunlukta toplanır. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Genel Başkan’ın katıldığı görüş kararlaşır. Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.
 • Merkez Yönetim Kurulu, elektronik ortamda toplantı yapabilir. Bu tür toplantılarda alınacak kararlar mevzuatın öngördüğü şekilde sadece elektronik imza ile alınabilir. Bu şekilde alınan kararların defterlere işlenmesi ile ilgili olarak mevzuattaki hükümler uygulanır.
 • Merkez Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler sahip, ortak, yöneticisi veya üyesi oldukları şirketlerini hiçbir şekilde Dernek faaliyetleri nedeniyle avantajlı duruma getiremez. Kişilerin Merkez Yönetim Kurulu’nda olması nedeniyle diğer üyelerin şirketlerinden farklı bir uygulama yapılamaz. Merkez Yönetim Kurulu bu hususu destekleyici bir karar alamaz. Merkez Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri etik kurallara uymak zorundadır.

MADDE 13 – MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin, işbu Tüzüğe ve Merkez Genel Kurul kararlarına uygun olarak yönetilmesinde Merkez Yönetim Kurulu sorumludur.

 • Merkez Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek. Merkez Genel Kurul gündemini hazırlamak,
 • Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına ya da dernek çalışanlarına yetki vermek,
 • Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
 • Faaliyet dönemlerine ait, faaliyet raporunu ve bilançoyu Merkez Genel Kurula sunmak,
 • Gelir-Gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak, yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, Giderleri onaylamak, önerilen Şube borçlanmaları konusunda karar vermek veya gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Her türlü medya ortamında yayınlanacak yazılı veya görsel malzemeyi, mali olarak desteklenecek araştırmaları ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara katılacakları saptamak,
 • Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Genel Kurula sunmak,
 • Dernekler kanunu uyarınca tutulması gerekli defterleri tutmak, gelirleri toplamak,
 • Dernek şubelerini ve İktisadi İşletmeleri açmak veya açılmış olanların kapatılması hususunda Merkez Genel Kurul’dan yetki almak,
 • Şubelerin hesaplarını konsolide bütçe içerisinde kontrol etmek,
 • İktisadi İşletmenin faaliyetlerini yürütmek,
 • Derneğin yönetsel ve mali çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere gerekli yetkiyi vermek,
 • Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
 • Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği içtüzükleri ve yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,
 • Dernek Merkezi’nden şubelere veya Şubelerden Merkez’e para aktarımı konusunda karar vermek,
 • Bu tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak,
 • Dernek faaliyetlerinin daha etkin olması ve Dernek kuruluş amaçlarının gerçekleşmesi için uygun gördüğü sayıda, üyelerini kendisinin seçtiği çalışma grupları oluşturmak,
 • Şubeler, Merkez Yönetim Kurulu kararına uymak zorundadır. Genel Merkezin tüzük hükümlerine uygun resmi iki yazısına rağmen, şube gerekli olumlu cevabı vermez ve gerekli işlemi yapmaz ise;

13.18.1 Şubenin yönetim ve denetim kurulunu işten el çektirmek, geçici bir yönetim kurulu atamak,

13.18.2 Şube Yönetim Kurulu’na işten el çektirilmesi ve geçici yeni bir Şube Yönetim Kurulu ve şube başkanı atanması halinde bu tedbirler ve sonuçları şubenin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirmek,

 • Şubelerin genel kurulu olduğu zaman yönetimden veya dernek üyesi bir veya daha fazla kişiyi bir yazı ile gözlemci olarak görevlendirmek,

Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileridir.

MADDE 14 – MERKEZ DENETİM KURULU

 • Merkez Denetim Kurulu, 3 yıl süresince görev yapmak üzere Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 kişiden oluşur. Seçim sonunda yapılan ilk toplantıda asil üyeler açık oy ile içlerinden birisini Merkez Denetim Kurulu başkanı olarak seçerler. Merkez Denetim Kurulu, en az 3 ayda bir olmak üzere gerekli gördükçe toplanır.
 • Merkez Genel Kurulu tarafından alınan kararların Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygulanıp uygulanmadığını, derneğin hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. İnceleme sonucu usulsüzlük veya yolsuzluk bulduğu takdirde bir raporla keyfiyeti Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Raporda belirtilen hususların düzeltilmediği ve usulsüzlük veya yolsuzluğun önlenmesi için yeterli tedbirlerin alınmadığı kanaatine varırsa Merkez Genel Kurulu’nu toplantıya çağırır. Bu konuda hazırlayacağı raporu Merkez Genel Kurulu’na sunar.
 • İktisadi işletmelerin 3 ayda bir, şubelerin ise her yıl hesaplarını inceler, harcamaların usulüne uygunluğunu denetler, gerekli ikazları Merkez Yönetim Kurulu’na rapor halinde bildirir.
 • Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin, kurul üyeliğinin sona ermesinde, işbu tüzüğün 12.2 maddesi kıyasen uygulanır.

 

BÖLÜM 4

DERNEK ŞUBELERİ

MADDE 15 – ŞUBELERİN KURULUŞU

 • Merkez Genel Kurulu kararı ile Dernekler Yasası’na ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurtdışında uygun gördüğü yerlerde Şube açılmasına karar verilebilir ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu yetkilendirilebilir.
 • Şube kuruluşu için şubenin açılmasına karar verilen bölgede en az 150 kişilik üye potansiyelinin olduğu, Genel Merkez ve mevcut şubelere uzak olması halinde şube açılışı ile ilgili karar Merkez Yönetim Kurulu’nda gerekli araştırmanın yapılması sonucunda görüşülerek karara bağlanır. Açılacak şubenin coğrafi sınırlarını belirler, mevcut şubeler arasında sınırı ihlal edecek durum var ise, şubelerle görüşerek coğrafi sınırlamayı yeniden yapar.
 • Şubenin kurulabilmesi için, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri faaliyet gösteren 3 dernek üyesi şube kurucusu olarak Merkez Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir. Şube kuruluşunun gerçekleşmesi için şube kurucularına yasal evrakları verir.
 • Şube kuruluşu için evrak verilen şube kurucuları evrak kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli kuruluş işlemini yapmaması halinde verilen yetki iptal edilir.
 • Yurt dışında açılacak şubelerde şube açılacak ülkenin yasal düzenlemelerinin gerekleri ayrıca yerine getirilir.

MADDE 16 – ŞUBE ORGANLARI

Şube Organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu ve Şube Üst Kurul delegelerinden oluşur.

MADDE 17 – ŞUBELERİN YASAL DURUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

 • Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu özerk muhasebe yapısına sahip olan dernek iç örgütüdür. Şubeler, şube veya temsilcilik açamazlar. Genel merkezin onayı ile iktisadi işletme açabilirler. Halihazırda açık olan ve açılacak olan tüm iktisadi işletmelerin mali faaliyetleri, genel merkez iktisadi işletmesi anlaşmalı mali müşaviri tarafından yönetilir. Ayrı mali müşavirlik hizmeti alamazlar.
 • Şubeler gerek yönetsel gerekse mali bakımdan Merkez Yönetim Kuruluna bağlı olup tüzük hükümleriyle Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidirler.
 • Şube Genel Kurulları 3 yılda bir Mart ayında, Genel Merkez seçimlerinden 2 ay önce yapılır. Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan; Şube Yönetim veya Şube Denetim Kurullarının gerekli gördüğü zamanlarda, üyelerin 1/5’nin yazılı isteği üzerine veya Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü zamanlarda ise olağanüstü toplanır.
 • Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Şube Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtmek suretiyle yazılı olarak bildirmek veya mahalli bir gazetede ilan vermek ya da elektronik posta ile bildirmek üzere toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur, ikinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
 • Şube Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz ve şubenin bulunduğu ilde yapılır.
 • Şube Genel Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Şube Yönetim ve Şube Denetim Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Şube Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılışı takiben, açık oyla 1 Divan Başkanı, 1 Yazman ve 1 sayım elemanından oluşacak Divan Başkanlık Kurulu seçilir. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Şube Genel Kurulu’nda gündemde bulunan hususlar görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
 • Şube Yönetim ve Şube Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oyla, diğer konular Şube Genel Kurul salt çoğunluğu ile gizli oy kararı almamış ise açık oyla görüşülür ve karara bağlanır.
 • Şube Genel Kurulu’na katılım tüzüğü 7.maddesine uygun olarak aidatlarını ödemiş ve geçmiş yıllarla ait aidat borcu olmayan üyelerle sınırlıdır. Bu şartlara haiz olmayan üyeler Şube Genel Kurul salonuna alınmaz.
 • Şube Genel Kuruluna katılmak isteyen üyeler önce kayıt masasına giderek Hazirun Defterini imzalar ve üzerinde isim ve üyelik numaralarının bulunduğu Şube Genel Kuruluna katılma haklarının bulunduğunu belgeleyen kaşeli “Katılım Kart”larını teslim alırlar. Söz konusu kartların tüm Şube Genel Kurul salonuna girecek üyeler tarafından gözükür şekilde yakalarına takılmış bulunması şarttır. Gizli yapılacak oylamalar sırasında oy verecek kişilerin katılım kartları oy sayım memuru tarafından kontrol edilir.
 • Şube Yönetim, Şube Denetim ve tüzük gereği diğer kurullar için yapılacak seçimlerde Divan Başkanı gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra aşağıdaki seçim usullerinden birinin yapılmasına karar vererek açık oylama yapar. Oylama sonunda aşağıdaki usullerden birine karar verir.

17.10.1 Adaylar seçimden en az üç gün önce bir araya gelerek, OSGBDER Şube tarafından atanan yetkili çalışanların huzurunda seçimin nasıl yapılacağını konuşabilirler ve bu tutanak altına alına görüşme OSGBDER / OSGBDER Şube sitesinde yayınlanır.

17.10.2 Adaylar seçim günü Divan Başkanının huzurunda bir araya gelerek seçim şeklini ve seçimde nelere dikkat edileceğini konuşarak bir tutanak altına alabilirler.

17.10.3 Divan Başkanının açıklaması doğrultusunda açık oylama ile seçimin şekli belirlenir.

 • Seçime adaylar, seçilecek organları usulüne uygun şekilde hazırladıkları basılı liste ile katılabilirler, seçime katılacak grup birden fazla ise her grup seçim başlamadan önce listelerini Divan Başkanlığına teslim eder. Divan Başkanlığı seçmenlere mühürlü zarfın içerisine konulmak üzerine katılım listesinin tamamını vererek bir tanesinin zarfın içerisine konulmasını ister. Zarfa konulan liste seçim sandığına atılır.
 • Seçime katılacakların isimleri panoya yazılarak seçilecek kişilerin asil sayıları kadar kişinin isimleri Divan Başkanlığınca verilen mühürlü kâğıda yazılıp yine mühürlü zarfın içerisine koyularak seçim sandığına atılır. Tüm bölümler için aynı kişilerin yazılması halinde yedek üyelik için panoda yazılı üyeler arasında bulunanlar kura yolu ile listeye dahil edilerek liste tamamlanır.
 • Seçime katılacak grupların kendi aralarında anlaşarak, seçim için tek bir liste yapıp seçilecek kişilerin asil sayıları kadar kişilerin isimlerini işaretleme yolu ile de seçime gidilebilir. Tüm bölümler için aynı kişinin yazılması halinde yedek üyelik için çarşaf listede yazılı üyeler arasında bulunanlar kura yolu ile listeye dahil edilerek liste tamamlanır. Divan Başkanlığınca verilen çarşaf liste yine Divan Başkanlığınca verilen zarfın içerisine konularak seçim sandığına atılır. Oy verecekler zarf ile birlikte katılım belgesini de görevliye teslim eder. Kendisine verilen seçim zarfını kaybedene yenisi verilmez.
 • Şube Genel Kurulunda kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şubeler Derneğin fesih kararını ve tüzük değişiklik kararını görüşemezler. Üye olma koşullarında olumlu veya olumsuz görüş bildirirler.
 • Şubelerde görev yapan üyeler aynı zamanda Genel Merkez tarafından seçilen tüzüğe uygun tüm organlara aday olabilir ve seçilebilirler. Şube organında görevli olan bir üye Genel Merkez organına da seçilmesi halinde görevinin birinden 15 gün içinde istifa etmesi gerekir. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek olmak üzere 10 üyeden oluşur. Asil üyeler ilk Şube Yönetim Kurulu toplantısında, bir Şube Yönetim Kurulu Başkanı, bir Şube İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Şube Mali İşlerden Sorumlu Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve iki üyeden oluşacak yönetimi seçerek iş bölümünü yaparlar. Şube Yönetim Kurulu dernekle ilgili görevleri zincirleme sorumluluk çerçevesinde ücret almadan yürütür. Şube Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 3 kişidir.
 • Derneği üçüncü şahıslara karşı Şube Yönetim Kurulu Başkanı, Şube Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ise İdari İşlerden Sorumlu Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı temsil eder. Şube Yönetim Kurulunca Şube Yönetim Kurulu üyelerinden birisi de görevlendirilebilir. Şube Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere gerekli gördükçe sair çoğunlukta toplanır. Şube Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın katıldığı görüş kararlaşır. Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Şube Yönetim Kurulları, Genel Merkezde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilirler.
 • Şube Yönetim Kuruluna seçilen kişiler sahip, ortak, yöneticisi veya üyesi oldukları şirketlerini hiçbir şekilde Dernek faaliyetleri nedeniyle avantajlı duruma getiremez. Kişilerin Şube Yönetim Kurulunda olması nedeniyle diğer üyelerin şirketlerinden farklı bir uygulama yapılamaz. Şube Yönetim Kurulu bu hususu destekleyici bir karar alamaz. Şube Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri etik kurallara uymak zorundadır.
 • Şubelere ait tüm üyelik kayıtları Genel Merkezden geçer ve şube numaraları ile birlikte kimlikler oluşturulur.

MADDE 18 – BOŞ

MADDE 19 – ŞUBE DENETİM KURULU ÜYELİĞİ

 • Şube Denetim Kurulu 3 yıl için 3 asil 3 yedek olmak üzere Şube Genel Kurulu’nca seçilen 6 üyeden oluşur. Seçim sonunda yapılan ilk toplantıda asil üyeler açık oy ile kendi aralarında Şube Denetim Kurulu Başkanını seçerler. Şube Denetim Kurulu en az 3 ayda bir olmak üzere gerekli gördükçe salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Şube Genel Kurulu tarafından alınan kararların Şube Yönetim Kurulu tarafından uygulanıp uygulanmadığını, Derneğin hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve belgelere dayanıp dayanmadığını inceler. İnceleme sonucu usulsüzlük veya yolsuzluk bulduğu takdirde bir raporla keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirir. Raporda belirtilen hususların düzeltilmediği ve usulsüzlük veya yolsuzluğun önlenmesi için yeterli tedbirlerin alınmadığı kanaatine varırsa Şube Genel Kurulu toplantıya çağrılmak üzere Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarına bilgi verir. Ayrıca bu konuda hazırlayacağı raporu Şube Genel Kurulu’na sunar.
 • Olağan Genel Kurul toplantısından önce 3 yıllık mali denetim sonuçlarını bildiren raporunu hazırlar ve Şube Genel kuruluna sunar. Şube Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Şube Yönetim Kurulu ve İdari ve Mali Sekreterler kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Şube Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine sunmakla yükümlüdür.
 • Şubeler kendilerini ilgilendiren konularda Genel Merkez tarafından verilen tüzüğün ilgili maddelerine uymak zorundadır.

MADDE 20 – ŞUBELERİN MALİ DENETİMİ VE AİDAT GENEL MERKEZ PAYI

 • Şubelerin hesaplarının denetimi Şube Denetim ve en az yılda bir defa Merkez Denetim Kurulu tarafından yapılır. Şube hesaplarının tahsilat ve tediyeleri her şube kendi sorumluluk zinciri içerisinde hareket etmesine rağmen, Genel Merkez hesapları içerisinde konsolide bilanço gösterilir.
 • Genel Merkez tarafından yapılan tahsilâtlardan üyelik aidatı ve giriş ödentisinin % 25’i genel merkez payı olarak kabul edilerek, genel merkez tarafından gelir kaydedilir. Kalan giriş ödentileri ve şube üye aidatları ilgili şube hesabına bir ay içerisinde havale edilir. Şubeler tarafından yapılan tahsilâtlarda da aynı esaslar geçerlidir. Genel Merkez ve şubeler arasında cari hesap ilişkisi her zaman yapılabilir. Cari hesaplar arasındaki fark en geç 1 ay içerisinde kapatılır.

MADDE 21 – ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULU’NDA TEMSİLİ

 • Şubeler, Merkez Genel Kurulu’nda mevcut ve üyeliği devam eden, faal Şube Başkanı, faal Şube Denetim Kurulu Başkanı ile seçilen Üst Kurul Delegeleri ile temsil edilir. Bu kişiler, Merkez Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkına sahiptir.
 • Şubeleri temsil edecek Üst Kurul Delegeleri, Şubeye kayıtlı her yirmibeş (25) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı onikiden (12) fazla ise bu üyeler için de bir (1) kişi olmak üzere Şube Genel Kurulunca seçilir.

BÖLÜM 5

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 22 – DERNEK İÇİ MALİ İŞLER VE DENETİM

 • Derneğin hesap dönemi 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık’ta sona eren 3 yıldır.
 • Bankadan çekilmesi gereken para, iki Şube / Merkez Yönetim Kurulu asil üyesinin imzası ile çekilir.
 • Dernekler Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterler noterden tasdik ettirilerek, dernek merkezinde saklanır.
 • İktisadi İşletme ile ilgili yasal defterler ve mali denetim yasaların öngördüğü şekilde yapılır.
 • Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 23 – YASAYA UYGUNLUK

Bu tüzük maddeleri, mevcut yasalara göre veya sonradan kabul edilecek yasalar karşısında, herhangi bir maddesi uygun olmaz ise, sadece uygun olmayan maddeler iptal edilir. Diğer maddeler uygunluğunu korur.

MADDE 24 – TÜZÜK DEĞİŞİMİ

 • Merkez Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Merkez Genel Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • Merkez Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Merkez Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oylarıyla tüzük değiştirilebilir. Merkez Genel Kurulu’nda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 25 – DERNEĞİN DAĞILMASI VE MAL VARLIĞININ DEVRİ

 • Dernek Merkez Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Merkez Genel Kurulu’nun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az 2/3’sinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
 • Merkez Genel Kurulunca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son Merkez Yönetim Kurulu’ndan oluşan tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, Merkez Genel Kurulu kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.
 • Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
 • Merkez Genel Kurulu tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa ya da dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

MADDE 26- BORÇLANMA

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredi mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 27 – ÜYELERİN HAKLARI

Her üyenin tüzükte belirtildiği şekilde: Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Merkez Genel Kurulda oy kullanma hakkı vardır, şubeye bağlı üyeler bu haklarını Şube Genel Kurulları’nda kullanır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Kurumun üye olması halinde, Kurum tarafından bildirilen yalnızca 1 temsilci üye oy kullanır.

MADDE 28 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜKLERİ

 • Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yönetim kurulu kararı ile bütçe durumuna göre her yıl yeniden tespit edilir.
 • Diğer Yükümlülükler: Üyeler Dernek Tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 29 – KURUCU ÜYELER VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Derneğe kurucu ve aynı zamanda geçici Yönetim Kurulu üyesi olan şahıslarla ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.