Başkandan

Değerli Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi işverenleri dostlarım,

Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemiz de de İş sağlığı ve güvenliğinin başlangıcı kömür madenciliğine dayanır. Bu ihtiyaca paralel ilk yasal düzenlemeler; 1865 yılında yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve ardından 1869 da yürürlüğe giren Maaddin Nizamnamesi olmuştur. Ülkemiz o dmnemlerde savaş halinde olmasına rağmen, 1921 yılında TBMM, maden işçilerinin hukukuna ilişkin kanunu çıkarmıştır. Buna paralel 1930 yılında çıkarılan “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” nun 180. maddesi ile en az elli işçi çalıştıran işyeri sahiplerine hekim bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Türkiye'de ilk iş yasasının kabulü Devletçiliğin yoğun şekilde uygulandığı 1930'lu yılların ortasına rastlar. 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı İş Kanunu, 1937 yılından itibaren uygulanmaya başlar. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu böylece 3008 Sayılı İş Kanunu ile devam etmiş olup 1974 yılında yapılan değişiklikler 4857 sayılı İş Kanunun yayınlandığı 2003 yılına kadar kalıcı olmuştur. Sanayi üretimi ve teknolojide ki gelişmeler ışığında mevcut yasaların yetersiz olması iş sağlığı ve güvenliği alanında gelişen ve değişen teknolojinin gereklerini karşılamada yetersiz kalmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği alanına yeni bir bakış açısı getirilmiştir.

AB muktesabatları çerçevesinde incelendiğinde 2012 yılına kadar yapılan mevzuat çalışmaları yetersiz kalmıştır. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışabilmeleri için büyük önem art etmektedir. Bu öneme binaen 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu yürürlüğe konulmuştur. İlk defa müstakil bir kanunla düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının ugulanmasında karşılaşılan bazı problemlerin yasal düzenleme ile çözülmesi, diğer kanunlarda yer alan bazı hükümlerin 6331 sayılı Kanunla uyumlaştırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

6331 sayılı kanunun uygulanmasında en önemli rol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine verilmiştir. OSGB ler bünyelerinde görev yapan İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Teknikerleri vasıtasıyla işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin organizasyonunun oluşmasında  önemi yüksektir.

Bu yeni süreç Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarının oluştuğu ve çözüm bulmadan zorlanıldığı bir süreci de beraberinde getirmiştir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin birlikte hareket edeceği sorunlarının çözümü için çalışmaları yürütecek sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç doğmuştur. 2014 yılında OSGB lerin bir araya gelerek kurmuş olduları ilk ve tek ihtisas derneği olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği OSGBDER kurulmuş oldu.

OSGBDER olarak amacımız OSGB lerin sorunlarına çözüm bulmak, yasal mevzuatta yaşanan aksaklıkların düzeltilmesi için çaışmak, Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği nin tüm taraflar tarafından benimsenen kabul gören, sıfır iş kazası hedefine ve meslek hastalığına ulaşmasını ilke edinen ve bu amaçla çalışmalarını yürütmek için çaba harcamaktadır.

Teşkilatlanma yapısını her geçen gün ileriye taşıyaral şu anda 22 İl Temsilsici ve diğer organları ile faaliyet gösteren tüm OSGB lerin yanında olmaya devam etmektedir.

Henüz üye olmamış OSGB lerin OSGBDER e üye olarak sorunlarımızın çözümü için güçbirliği yapmalarını bekliyoruz.

Kazasız bir çalışma hayatı geçirmenizi temenni eder,

Saygılar sunarım

Cengiz İmeci

OSGBDER Genel Başkanı